Information om utövandet av ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren skicka 

PE Digital GmbH
-Kundsupport Parship Sverige-
Speersort 10
D-20095 Hamburg
Tyskland

telefon: +49 (0) 40 46 97 51 34

e-post: support@parship.se

ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda
avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte användaden.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetalaalla betalningar vi fått från dig, även inklusive leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.


Om du bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet.

Mall för ångerblankett

Till PE Digital GmbH, Kundsupport Parship Sverige, Speersort 10, 20095 Hamburg, Tyskland, Fax: +49 (0) 40 46 00 26-163, E-post: support@parship.se:

Jag/Vi (1) meddelar härmed att jag/vi (1) frånträder mitt/vårt (1) köpeavtal avseende följande varor (1)/tjänster (1)

Beställdes den (1)/mottogs den (1)

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

Datum

(1) Stryk det som inte är tillämpligt.

Valfria uppgifter

Användarnamn/medlemsnummer

E-postadress som finns sparad hos Parship